Đấu giá

Tài sản bán đấu giá

1. ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO:

Công ty Cổ phần đấu giá và Dịch vụ BĐS Hồng Đức thường xuyên tổ chức các phiên bán đấu giá tài sản đảm bảo là tài sản dùng để cầm cố, thế chấp… vay vốn tại các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng như: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản với đất, ô tô, tàu biển, máy móc thiết bị…

2. ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Công ty Cổ phần đấu giá và Dịch vụ BĐS Hồng Đức thường xuyên tổ chức các phiên đấu giá tài sản kê biên thi hành án được các cơ quan thi hành án dân sự trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.

3. ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BỊ TỊCH THU

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được bán đấu giá theo quy 

định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Công ty Cổ phần đấu giá và Dịch vụ BĐS Hồng Đức thường xuyên tổ chức các phiên bán đấu giá tài sản do các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính (tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước)

4. ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần đấu giá Hồng Đức thực hiện các phiên bán đấu giá tài sản Nhà nước dựa trên các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Nghị định 17/2010/NĐ-CP và các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu của nhà nước

5. ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KHÁC

* Tài sản tự nguyện

Mọi tài sản được phép mua bán, chuyển nhượng trên thị trường đều có thể được đem bán thông qua đấu giá theo ý muốn của chủ sở hữu theo quy định tại Bộ luật Dân sự. Công ty Cổ phần đấu giá và Dịch vụ BĐS Hồng Đức nhận bán đấu giá các tài sản do các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủy quyền bán đấu giá. như:

a)     Bán đấu giá cổ phần, vốn góp;

b)     Bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình trên đất…;

c)    Bán đấu giá tài sản thanh lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như: Ô tô, tàu biển, máy móc thiết bị…;

d)     Bán đấu giá quyền sở hữu tri tuệ;

e)     Bán đấu giá cổ vật ;

f)     Bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật;

g)    Các tài sản khác của các cá nhân, tổ chức tự nguyện ủy quyền bán đấu giá.

* Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

 

Dịch vụ khác