Thừa kế

Hồng Đức cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn:         

    1. Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế;

    2. Luật sư của Hồng Đức sẽ làm chứng, chứng thực Di chúc sau khi được lập;

    3. Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;

    4. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản;

    5. Tư vấn, kê khai di sản thừa kế, chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc;

    6. Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế.

    7. Tranh tụng, hòa giải trong thừa kế